Z Katedry telesnej výchovy a športu je siedma fakulta Univerzity Mateja Bela

Podľa kategórie
Najnovšie príspevky

Z Katedry telesnej výchovy a športu je siedma fakulta Univerzity Mateja Bela

Katedra športu UMB

Pôvodná Katedra telesnej výchovy a športu Univerzity Mateja Bela sa od 1. januára 2024 transformuje na samostatnú fakultu. Fakulta telesnej výchovy, športu a zdravia vznikla rozdelením Filozofickej fakulty UMB ako siedma fakulta. Pôvodná katedra telesnej výchovy a športu sa transformuje na samostatnú fakultu a zvyšok Filozofickej bude naďalej fungovať pod svojím názvom. UMB mala doteraz šesť fakúlt – ekonomickú, pedagogickú, právnickú, filozofickú, fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov, ako aj fakultu prírodných vied. V júni 2023 akademický senát UMB odobril vznik Fakulty telesnej výchovy, športu a zdravia a v septembri schválila Správna rada UMB definitívne vznik Fakulty telesnej výchovy, športu a zdravia na UMB. Univerzitu aktuálne navštevuje takmer 6 300 študentov.

Univerzita Mateja Bela bola na slávnostnom vyhlásení ankety Univerzitný športovec roka 2023 ocenená titulom Najúspešnejšia univerzita na Slovensku v roku 2023. Reprezentovalo ju najviac športovcov na univerzitných svetových a európskych súťažiach FISU, EUSA, univerzitných majstrovstvách sveta a Európy a získala 1. miesto na Finále Univerzít Slovenskej republiky v roku 2023 v basketbale žien. Basketbalový extraligový tím žien BK ŠK UMB skončil v sezóne 2022 / 2023 na 7.mieste.

V januári ju na svetovej zimnej univerziáde v Lake Placid reprezentovalo Slovensko 12 študentov, karatistka Sára Krivdová získala bronz na MEU21 a na Svetovej univerziáde v čínskom Čcheng-tu získala štafeta žien v zložení Ema Hačundová, Hana Burzalová a Alžbeta Ragasová striebro na 20 km chôdzi.

„Život a báseň sa nehodnotí podľa veku, ale podľa obsahu,“ povedala Prof. PaedDr. Ľudmila Jančeková, CSc.

„Vznik novej fakulty vnímam ako poďakovanie za sedem desaťročí, pre tých ľudí ktorí rozvíjali naše pracovisko. Samozrejme, v súčasnosti je to záväzok voči našim študentom a do budúcna to beriem ako posolstvo, aby sme vychovávali aj naďalej špičkových telovýchovných pedagógov rovnako ako aj športových trénerov,“ prof. PaedDr. Martin Pupiš, PhD.

„Vznikom Fakulty telesnej výchovy, športu a zdravia sa zavŕšila etapa mnohých generácií našich kolegov – pedagógov, ktorí zakladali toto pracovisko v minulosti. Myslím, že toto bude veľmi výrazný a pozitívny míľnik pre generácie, ktoré nastúpia po nás,“ povedal PeadDr. Jaroslav Kompán, PhD.

Pozrite si video:

Ak máte záujem o štúdium na Fakulte navštívte stránku:

https://www.umb.sk/studium/uchadzac/ponuka-studia-pre-uchadzacov-o-studium-na-najblizsi-akademicky-rok/informacie-k-studiu-na-umb-v-ar-2024-2025/fakulta-telesnej-vychovy-sportu-a-zdravia-umb/

História Katedry telesnej výchovy a športu

Z historických materiálov Univerzity Mateja Bela sa dočítate, že dejiny vysokého školstva v Banskej Bystrici sa začali pišať̌ v roku 1949, kedy vzniklo vysunuté pracovisko Pedagogickej fakulty (PF) pri Slovenskej univerzite v Bratislave. V roku 1957 Jaroslav Starší spolu s Vierou Vidovou a Jozefom Klempom založili Katedru telesnej výchovy (KTV). Prvým vedúcim katedry sa stal Jozef Klempa, ktorý túto funkciu vykonával do roku 1960.

Katedra telesnej výchovy a jej obrat k odboru telesná výchova

V akademickom roku 1959/60 prestavbou vysokoškolského štúdia začal svoju činnosť Pedagogický inštitút, ktorého zameranie vychádzalo z prípravy učiteľov pre 1. až 9. roč. ZŠ. Rok po založení PI sa vedúcim katedry stal Jaroslav Starší. Rokom 1962 došlo na katedre k významným zmenám, ktoré posunuli povinnú a záujmovú telesnú výchovu o stupeň vyššie. Zaviedlo sa štúdium odboru TV a bola založená TJ Slávia (1.12.1962), ktorá bola v priamom prepojení s katedrou, či už na úrovni vedy alebo športu.

Fúziou Pedagogických inštitútov v Banskej Bystrici a v Martine začala od 1. septembra 1964 svoje pôsobenie na ceste k výchove a vzdelávaniu budúcich učiteľov Pedagogická fakulta (PF). Zo sedemnástich katedier PF boli dve katedry telovýchovného charakteru: Katedra odbornej telesnej výchovy (KOTV), ktorá zabezpečovala prípravu učiteľov TV pre základné a neskôr i pre stredné školy, jej vedúcim bol Jaroslav Starší a Katedra základnej telesnej výchovy (KZTV), ktorá zabezpečovala telesnú výchovu pre študentov ostatných študijných kombinácií, kde vedúcim katedry bol Ján Lehocký.

Do roku 1970 sídlila KTV v priestoroch bývalého Sládkovičovho gymnázia, Tajovského 8, súčasná EF UBM. Za pomoci veľkého úsilia pracovníkov fakulty sa začalo s výstavbou nového areálu PF na Tajovského ul. 40. V septembri r. 1976 boli sprístupnené prvé telovýchovné priestory. Týmto krokom sa vytvorili podmienky pre vyučovanie telesnej výchovy. KOTV a KZTV sa v spojitosti s racionalizáciou a intenzifikáciou činnosti opäť zlúčili a vznikla Katedra telesnej výchovy (KTV). Snaha o skvalitnenie prípravy študentov, ako i riešenie špecifických problémov v jednotlivých druhoch štúdia viedla telovýchovných pedagógov k postupnému vytvoreniu troch oddelení. Vedúcim oddelenia odboru TV bol Ján Lehocký, oddelenia TV pre 1. stupeň ZŠ bol Bohumil Bucko a vedúcim oddelenia všeobecnej TV bol Ján Darida, neskôr Dušan Hlasica. Vedúcim katedry sa stal Jaroslav Starší, ktorý vystriedal dovtedajšieho vedúceho katedry Ľubomíra Dropču. Od akademického roku 1977/78 začala KTV pripravovať budúcich učiteľov pre všetky typy a druhy stredných škôl.

Rok 1992 sa stal prelomovým z pohľadu vysokoškolského vzdelávania v Banskej Bystrici, kedy vznikla Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. ktorú v čase založenia tvorili 3 fakulty – Pedagogická fakulta, Ekonomická fakulta a Fakulta humanitných a prírodných vied.

Pedagogická fakulta sa rozdelila na dve fakulty: Pedagogickú fakultu a Fakultu humanitných a prírodných vied. KTV ako jedno z najsilnejších pracovísk Pedagogickej fakulty bola rozdelená na dve katedry: KTV pokračovala v pôsobení na PF UMB a KTVŠ začala svoju činnosť na FH a PV UMB.  KTV na PF UMB sa zameriavala na prípravu telovýchovných pedagógov pre prvý stupeň ZŠ.

KTVŠ FH a PV UMB sa od roku 1995 sa zameriavala na prípravu telovýchovných pedagógov pre základné, stredné a vysoké školy a na odborníkov pre celú oblasť telesnej kultúry (od 1996 Vedy o športe).

Po reštrukturalizácii UMB v roku 2008 došlo k opätovnému zlúčeniu oboch katedier s telovýchovným zameraním: KTV PF UMB a KTVŠ FHV UMB, čím vznikla KTVŠ pôsobiaca na FHV. 1. 1. 2014 FHV UMB pretransformovala na Filozofickú fakultu UMB a presne o 10 rokov neskôr 1.1. 2024 vzniká rozdelením Filozofickej fakulty UMB Fakulta telesnej výchovy, športu a zdravia.

Pozrite si video svedectvo času:

Osobnosti Katedry telesnej výchovy a športu

Desiatky absolventov Katedry dosiahli v športe vynikajúce výsledky, medzi ktoré patria aj medailové umiestnenia na OH, MS a ME.

Medzi najznámejších absolventov UMB z radov športovcov  patrí dvojnásobná olympijská víťazka vodná slalomárka Elena Kaliská, či bronzová z Londýna Danka Barteková.

Na KTVŠ však vyrástli napríklad aj Jaroslav Babušiak – zjazdové lyžovanie, Ivan Bátory – bežecké lyžovanie, Martina Danišová-Hrašnová – atletika, Klaudio Farmadín – karate, Milan Haborák – atletika, Pavol Hurajt – biatlon, Martina Halinárová-Jašicová – biatlon,  Igor Kováč – atletika, Ľuboš Križko – plávanie, Jaroslava Lauková-Bukvajová – bežecké lyžovanie, Marek Matiaško – biatlon, Anna Murínová – biatlon, Peter Náhly – gymnastika, Anna Pastrnáková – bežecké lyžovanie, Jozef Pribilinec – atletika, Marcela Remiášová – karate a Alena Procházková – bežecké lyžovanie. Na OH a MS v basketbale reprezentovali: Janoštinová-Kotočová, Dobrovičová- Burianová, Antalecová, Huťková, Kalistová, Danišková, Slosiarová a ďalší. Medzi absolventov patria aj úspešní tréneri, ktorých zverenci dosiahli tie najcennejšie kovy: Peter Mráz, Juraj Sanitra, Matej Spišiak a Peter Zanický.

zdroj: www.umb.sk